Privatlivspolitik & GDPR

1. Privatlivspolitik for UngLiv.dk ApS

UngLiv.dk ApS er et kognitivt terapicenter med speciale i terapeutisk arbejde med børn, unge og unge voksne samt fagfolk. Vi tilbyder forskellige former for behandlinger og kurser inden for kognitivt terapeutisk arbejde.

Psykologer og behandlere i det hele taget skal udvise en professionel adfærd, og er ved lov underlagt tavshedspligt. Dette gælder også, når vi behandler personoplysninger, og UngLiv.dk ApS betragter beskyttelse af vores kunders og samarbejdspartneres personoplysninger som en naturlig og integreret del af vores faglige virke.

I det følgende kan du læse hvordan UngLiv.dk ApS håndterer personoplysninger, herunder hvordan vi indsamler, bruger og beskytter dine personoplysninger.

2. Dataansvarlig

UngLiv.dk ApS er dataansvarlig, og sikrer at behandlingen af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

Kontaktoplysninger:

UngLiv.dk ApS
CVR-nr. 39 44 48 60
Jernbanegade 14 A
8550 Ryomgård
Kontaktperson: Ann Cecilie Sørensen
E-mail: ann@ungliv.dk

3. Hvilke oplysninger indsamles, og hvad bruges de til?

Vi indsamler, behandler og opbevarer generelt kun de personoplysninger, der er:

 • nødvendige for at kunne give et tilbud om behandling eller på et kursus
 • nødvendige for at kunne indgå i en behandling eller deltage på et kursus
 • nødvendige for at indgå en aftale om køb af associerede ydelser eller varer fra vores samarbejds-partnere
 • nødvendige for at forbedre vores produkter og tjenester

Derudover kan det være bestemt ved lov hvilke type personoplysninger, som vi skal indsamle, eller det kan være for at opfylde eller sikre en retstilstand.

Personoplysningerne behandles med hjemmel i artikel 6, 9, 10 og 87 i persondataforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679 af 27. april 2016), databeskyttelseslovens § 7, stk. 3 (klientbehandling) og psykologlovens § 14. Behandlingen sker typisk fordi du har indgået eller overvejer at indgå en aftale med os, eller vi er juridisk forpligtet til at foretage en behandling af personoplysningerne (eksempelvis i henhold til bogføringsloven).

Oplysningerne kan opdeles i følgende hovedkategorier:

 • Oplysninger til brug for at afgive et tilbud og/eller indgå en aftale.
  I forbindelse med indgåelse af en aftale behandler vi de personoplysninger, som du selv giver til os. Det omfatter typisk almindelige kontaktoplysninger (f.eks. navn, adresse, stilling, personnummer og e-mailadresse). Vi behandler disse personoplysninger for at kunne administrere og betjene dig eller virksomheden som kunde.
 • Oplysninger til brug for behandling eller kursusvirksomhed.
  Vi behandler alle de personoplysninger, som er nødvendige for på bedst mulig vis at løse den opgave, som du har betroet os. Oplysningerne kan du enten selv have givet os, eller vi kan have indhentet dem fra tredjepart, herunder offentliggjorte personoplysninger. Da vores opgaver er meget forskellige, kan det omfatte mange forskellige former for personoplysninger.
 • Følsomme oplysninger.
  Vi behandler følsomme personoplysninger i det omfang, at det er nød-vendigt for at kunne behandle dig, eller hvis lovgivningen kræver det, eller giver os ret til det. Hvis ikke retten eller pligten følger af lovgivningen, indhenter vi dit samtykke til at behandle følsomme personoplysninger. De følsomme personoplysninger vil typisk være helbredsoplysninger, som er relevante i forbindelse med din behandling.
 • Oplysninger om strafbare forhold.
  Vi vil i nogle tilfælde behandle personoplysninger om strafbare forhold, hvis vi har opnået samtykke hertil, eller hvis det er nødvendigt for varetagelse af en berettiget interesse, som klart overstiger interessen i at behandlingen ikke sker (interesseafvejning) eller lovgivningen i øvrigt giver os ret til det. Behandling af personoplysninger om strafbare forhold vil oftest ske i forbindelse med behandling.
 • Digitale oplysninger.
  Når du besøger vores hjemmeside opsamles oplysninger i logfiler sammen med IP-adressen. I den sammenhæng anvendes bl.a. cookies til at føre statistik over antallet af brugere, tidsforbrug på hjemmesiden, samt hvilke undersider der besøges. De cookies, som UngLiv.dk ApS anvender, indeholder ingen personlige oplysninger. Oplysningerne anvendes til optimering af hjemmesiden efter vores kunders behov.

4. Markedsføring

Personoplysningerne vil ikke blive anvendt eller videregivet til brug for markedsføring, medmindre du har givet eksplicit samtykke hertil. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os.

5. Hvem har adgang til personoplysningerne

Vores medarbejdere har adgang til at bruge personoplysningerne i det omfang, dette er nødvendigt for at kunne behandle dig eller overholde gældende lovgivning. Personoplysningerne vil alene være tilgængelige for den behandler, som er knyttet til dig.

Personoplysningerne videregives alene til eksterne samarbejdspartnere, som har til opgave at varetage nødvendige funktioner for, at vi kan levere den ydelse, som vi har aftalt. I disse tilfælde vil behandlingen af personoplysningerne ske efter instruks fra UngLiv.dk ApS og på baggrund af en databehandleraftale med samarbejdspartneren.

Vi kan blandt andet videregive personoplysningerne til:

 • Vores IT-leverandører, herunder hosting (opbevaring af personoplysningerne på vores vegne) og it-support
 • Eksterne leverandører og samarbejdspartnere, der er nødvendige for behandlingen, herunder andre psykologer, for at sikre eventuelt behov for fortsat behandling
 • Vores egne leverandører og samarbejdspartnere som for eksempel vores bank, forsikringsselskab og revisor mv.
 • Offentlige myndigheder, hvis det er nødvendigt for behandlingen, eller vi er pålagt det i henhold til lov

Vi videregiver i øvrigt ikke personoplysninger, herunder personnumre, følsomme personoplysninger eller oplysninger om strafbare forhold, til andre uden samtykke, medmindre det sker for at varetage vores klienters interesser, eller vi er forpligtet til det ved lov. Det omfatter eksempelvis tilfælde, hvor vi skal bruge personnummeret mv. til at indberette til offentlige myndigheder eller sundhedsforsikring.

Vi kan undtagelsesvis dele udvalgte ikke-følsomme personoplysninger med andre, hvis vores virksomhed sælges, eller vi opkøber andre virksomheder. Det kan være som en del af salg eller en fusion eller i forberedelsen til disse. En køber af vores virksomhed, har ret til at fortsætte med at anvende dine personoplysninger, men kun på en måde, der er i overensstemmelse med privatlivspolitikken, medmindre du bliver informeret om andet.

Vi overfører ikke personoplysninger til databehandlere uden for EU/EØS, medmindre det er nødvendigt for din konkrete sag. Ved videregivelse til databehandlere uden for EU/EØS sikrer vi ved brug af blandt andet databehandleraftaler, at dine oplysninger og rettigheder forbliver beskyttede, og at beskyttelsesniveauet er højt.

6. Hvor længe opbevares oplysningerne?

Personoplysningerne opbevares, så længe du er kunde/klient hos os.

Efter kundeforholdet/behandlingsforløbet er ophørt, gemmes personoplysningerne så længe det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning, herunder bogføringsloven, psykologloven og gældende databeskyttelseslovgivning.

Klientjournaler vil som udgangspunkt bliver opbevaret i 5 år, jf. psykologlovens krav om opbevaring af journaler i minimum 5 år.

Hvis en eller flere forældelsesfrister i din sag er 10 år, vil vi normalt gemme dine personoplysninger og journaler i 10 år, hvorefter personoplysningerne automatisk vil blive slettet.

Fristen for sletning kan konkret fraviges, såfremt der er en saglig begrundelse herfor, herunder eksempelvis en verserende psykiatrisk udregning, eller ved behov for længerevarende opmærksomhed på klientens tarv.

7. Dine rettigheder

 • Du har ret til at få indsigt i og berigtiget de personoplysninger, som vi behandler om dig. Din ret til indsigt kan dog være begrænset ved lov, herunder på baggrund af tavshedspligt, eller for at beskytte andres privatliv. Vores interne knowhow, vurderinger og notater mv. er også undtaget for retten til indsigt
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af vores behandling af dine personoplysninger
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt elektronisk format)
 • Du har ret til at få slettet de personoplysninger, som vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle personoplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme, ikke er nødvendige for, at vi fortsat kan betjene dig som kunde/klient, eller som vi har ret til fortsat at behandle
 • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne. Dette kan medføre, at vi muligvis ikke er i stand til at tilbyde dig visse ydelser
 • Du har ret til en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, hvis du eksempelvis bestrider rigtigheden af oplysningerne eller gør indsigelse mod behandlingen
 • Du kan sende din anmodning til e-mailadressen oplyst under pkt. 2. Din anmodning vil blive besvaret hurtigst muligt, og senest en måned efter, at vi har modtaget din anmodning. Ved komplicerede anmodninger kan fristen forlænges med to måneder. Hvis anmodningen er åbenbart grundløs eller overdreven, kan anmodningen afvises, eller der kan opkræves et gebyr.

8. Klage

Hvis du har spørgsmål eller indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på e-mailadressen oplyst under pkt. 2.

Du har også mulighed for klager over vores behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet. Se yderligere kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk

9. Ændring af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Med venlig hilsen
Chefpsykolog Marianne Schøler

Version 1 – Maj 2018