Mentorkorpset

UngLiv.dk Mentorkorps

- består primært af kandidatstuderende på psykologiuddannelsen.

Mentorerne modtager undervisning og supervision i forhold til mentoropgaven af UngLiv.dk, og har løbende sparring med mentorkorpsets koordinator.
Alle unge der er i gang med en ungdomsuddannelse kan få en mentor, og både forældre, uddannelsesinstitutioner og sagsbehandlere kan lave en mentorordning med UngLiv.dk. Der vil altid være løbende kontakt mellem koordinator og bestilleren i forhold til om den unge får den fornødne støtte. Mentorstøtten aftales for minimum 3 måneder ad gangen, og med et fast timeantal om måneden. Antallet af støttetime kan ændres, dog anbefaler vi, at mentor og eleven mødes mindst 3-4 gange om måneden.

FORÆLDRE
Er du/I forælder til en ung, som har brug for en mentor i forhold til at støtte op om vanskeligheder i forbindelse med depression, angst, generelle trivselsproblematikker eller lignende i forbindelse med skole og uddannelse, så finder vi en mentor der matcher jeres datter/søn og laver en mentorordning der passer til de aktuelle behov.

Pris
Én mentortime koster kr. 299,- og et typisk månedligt timeforbrug ligger mellem 4-10 timer.

SAGSBEHANDLERE
Vi klæder vores mentorer på til at kunne varetage mentoropgaver der eventuelt er et led i en samlet foranstaltning. De ville kunne varetage opgaver, hvor der skal samarbejdets med fx en behandler, en skole, en arbejdsplads osv., og de ville kunne fungere som den unges ”brobygger” og støtte hertil.

Pris
Én mentortime koster kr. 299,- og et typisk månedligt timeforbrug ligger mellem 4-10 timer.

UNGDOMSUDDANNELSESINSTITUTIONER
Vores mentorordninger med uddannelsesinstitutioner er ofte til elever, der har brug for støtte i forhold til studiet på grund af en psykisk funktionsnedsættelse, og derfor er tildelt SPS-midler. 

Hvilke elever kan tildeles sps støtte?
Elever med en psykisk funktionsnedsættelse kan få tildelt SPS støttetimer (specialpædagogisk støtte). En psykisk funktionsnedsættelse kan for eksempel være en lidelse som depression, personlighedsforstyrrelse eller skizofreni. Det kan også være en udviklingsforstyrrelse som ADHD eller indenfor autismespektret. De typiske støtteformer til elever med psykiske vanskeligheder er støttetimer og støttepersontimer.

Mentorerne fra UngLiv.dk hjælper eleven med:

  • At planlægge og strukturere studiet

  • At møde i det rigtige undervisningslokale

  • At tilmelde sig de rigtige eksaminer m.v.

  • At skabe forbindelser til skolens ressourcer, fx lektiecafé, hjælpemidler og støtte til det faglige

  • At indgå i studie/uddannelsesmiljøet, socialt samvær

  • Konflikthåndtering og opbyggelse/vedligehold af netværk

  • Støtte omkring fremmøde og aktiv deltagelse i undervisningen

  • Øge den unges selvværd og selvstændighed gennem samtaler og regelmæssig opfølgning

Hvordan søger I SPS midler?
I opretter en ansøgning og søger SPS støtten ved Ministeriet for Børn og Undervisning, hos Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Eleven skal udfylde en bemyndigelseserklæring, som giver jer lov til at sende ansøgning om SPS støttetimer. Det er nødvendigt at vedlægge ansøgningen en lægelig dokumentation fra elevens læge, speciallæge eller sygehus, hvor elevens diagnose fremgår.

Sagsbehandlingstiden for en ansøgning er ca. 4 uger, der kan ansøges hele året rundt, og timerne bevilliges for ét semester (½ år) ad gangen. Når I ansøger for en elev med psykisk funktionsnedsættelse og ønsker at bruge UngLiv.dk Mentorkorps, skal I søge om valgfri leverandør. Få yderligere oplysninger på www.spsu.dk

Tid, sted og omfang
Alt efter hvor mange støttetimer eleven bevilges, mødes mentoren med eleven 2-10 gange om måneden. Samtalerne foregår i tidsrummet, hvor det passer mentor og elev bedst og kan eventuelt foregå på uddannelsesinstitutionen. Eleverne skal ikke tage fri fra undervisningen for at have samtale med mentoren, men f.eks. kan en samtale foregå i en ”friblok”. Al kontakt med eleven regnes som en del af støttetimerne, og mentoren sørger for at fordele det bevilligede antal støttetimer over hele semesteret.

Pris
Vores pris matcher SPS-støtten.  

Kontaktoplysninger
Har I brug for yderligere oplysninger eller har I én eller flere elever, som I ønsker indskrevet i UngLiv.dk Mentorkorps, så kontakt os.

Kontakt
Koordinator Nina Schultz Pedersen, tlf. 6142 4393, nina@ungliv.dk

Se også vores Mentoruddannelse.