A.R.T

Prokreative unge i Heltidsundervisningen

Ungnorddjurs og Aggression Replacement Traning (A.R.T.)

Undertegnede er til dagligt leder af Heltidsundervisningen i Ungnorddjurs. Som et led i vores udviklings- og strategiplan er det besluttet at alle lærere på sigt skal have en A.R.T. træneruddannelse. For at implementeringen af A.R.T. i Heltidsundervisningen Ungnorddjurs kan blive optimal integreret, har jeg som leder selv taget uddannelsen.

Heltidsundervisningen Ungnorddjurs har nu kørt sin første A.R.T. gruppe i et ti ugers forløb med tre timer om ugen sammen med fire prokreative (se faktaboks) unge. De fire unge er til dagligt elever i Ungdomsskolens Heltidsundervisning og blev pålagt at deltage i A.R.T. gruppen.

Træningen er gennemført efter retningslinjerne for A.R.T. indenfor de tre hovedområder socialfærdighedstræning, vredeskontrol og moralsk ræsonnement.

Socialfærdighedstræning viser sig god til at de unge får mulighed for gennem rollespil at afprøve og efterfølgende reflektere over deres måde at indgå i sociale sammenhænge på. Herunder at ændre og korrigere uhensigtsmæssig adfærd (Handlingsorienteret perspektiv efter devisen: Fortæl mig det og jeg glemmer, vis mig det og jeg husker, lad mig gøre det og jeg lærer). Vredeskontrol træner og sætter fokus på, hvad der sker psykisk og rent fysiologisk i kroppen når man bliver vred og hvilke alternative strategier man hensigtsmæssigt kan benytte sig af for at undgå at blive aggressiv (Følelsesorienteret perspektiv). Her kobles socialfærdighedstræning med vredeskontrollen.

Moralsk ræsonnement tager udgangspunkt i egne og andres moralske stillingtagen gennem dilemmaproblematikker (Værdiorienteret perspektiv).

Vores erfaringer

Generelt er erfaringerne, at der gennem de ti uger viste sig at de unge var utroligt nysgerrige på egne og andres reaktions- og handlemønstre og hvilke muligheder træningen tilbød for at ændre deres egne uhensigtsmæssige adfærdsmønstre.

Ift. til socialfærdighedstræning var de meget nysgerrige på, hvordan andre gør og kom efterhånden over det kejtede ved selv at skulle træne (rollespille). Vredeskontrollen viste sig at være meget håndgribelig og jordnær for dem og derfor ligetil at træne. Det gav dem konkrete metoder til konstruktivt at tackle egen vrede, hvad tidligere har været problematisk. I moralsk ræsonnement oplevede vi de unge engagerede, reflekterede og gode til at læse og gennemskue komplicerede dilemmaer.

Af vigtige refleksioner for trænerne er der, at omverdenen er bevidst om, hvad der arbejdes med i A.R.T. gruppen - ikke hvad der siges og af hvem. Det værende sig lærere og familie – nøglepersoner for den enkelte unge.

På vegne af Heltidsundervisningen i Ungnorddjurs

Klaus Knudsen